بی‌سابقه‌ترین بودجه‌ی رشت برای سال ۱۴۰۳ به شورا تقدیم شد

بی‌سابقه‌ترین بودجه‌ی رشت برای سال ۱۴۰۳ به شورا تقدیم شد

هاتف‌خبر – بودﺟﻪ در ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ همچون ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي و ﮐﻨﺘﺮلﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ و ﺧﺪﻣﺎت‌رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ‌ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﻟﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻮدﺟﻪ می‌تواﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ی ﻣﻨﺎﺑﻊ، زﻣﯿﻨﻪ‌ی ﻣﺼﺮف آن را در ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﻣﺎ از آنجایی که داﻣﻨﻪ‌ی ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي