جامعه و حقوق سرگشته

جامعه و حقوق سرگشته

اجازه بدهید این عنوان نامأنوس را با این تمثیل شرح کنم که در سطح کلان حقوق مقصد را نشان می‌دهد و راه را می‌سازد؛؛