20 نکته درباره‌ی آمار تکاندهنده‌ی مهاجرت ایرانیان

20 نکته درباره‌ی آمار تکاندهنده‌ی مهاجرت ایرانیان

هاتف‌خبر – عدد دو میلیون و 800 هزار نفر در یکسال شوخی نیست… هدف همه را هم نباید کسب رفاه و معیشت بهتر دانست. انسان تنها به دنبال کسب قدرت و ثروت و شهرت و در پی شهوت نیست. آدمی خاصه اگر نخبه باشد به دنبال منزلت هم هست.