یاس تولید!

یاس تولید!

برنجکاران‌می‌گویند ما امسال یاس کاشتیم، نا امیدی کاشتیم، سر خوردگی کاشتیم، برنج‌ نکاشتیم!؛