پروژه‌ی بهسازی محل دفن پسماندهای سراوان آغاز شد

پروژه‌ی بهسازی محل دفن پسماندهای سراوان آغاز شد

هاتف‌خبر – شهردار رشت به همراه سیدحسین رضویان و نادر حسینی از اعضای شورای اسلامی این شهر، شماری از مدیران شهری، پیمانکار و مشاور پروژه در نخستین روز از آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ی بهسازی محل دفن پسماندهای سراوان حضور یافت و به نظارت و بررسی میدانی پرداخت.