روزی که رادیو در ایران پا گرفت(با متن مراجعه کنید) «روز جهانی بهداشت» گرامی(مراجعه به خبر)
یک یار مهربان…

یک یار مهربان…

دموکراسی ها چگونه می میرند؟ نام کتابیست که دو استاد علوم سیاسی دانشگاه هاروارد(استیون لویتسکی و دانیل زیبلات)تدارک دیده اند و دو مترجم ایرانی(سیامک دل آرا واعظم ورشوچی فرد) به فارسی برگردانده وتوسط نشر کتاب پارسه منتشر شده است.
کتابی که به سادگی به ما می گوید تعدد انتخابات ها وپی درپی بودن آن ،می تواند نه تنهاهیچ ارتباطی با اصول وموازین دموکراسی نداشته باشد که خود عین دیکتاتوری وتئوکراسی باشد. حتی در جوامعی که سده هاست خودرا منادی اصول وهنجارهای دموکراتیک قلمداد می کنند، دموکراسی مرده است! و اصرار بر شعارهای شبه دموکراتیک، توهین به شعور عمومی ست. این کتاب برخی از حکومتهای برآمده از انقلابات و صاحب ایدئولوژی را واکاوی کرده است که چگونه همان دموکراسی نیم بند را که حاصل مبارزات وخون های بسیار بوده است را به مسلخ پوپولیزم برده اند!
این کتاب سعی دارد مثل یک تحقیق علمی،بدون سوگیری وپیشفرض های محتوم انگاشته،جوامعی را بصورت مصداقی مورد بررسی قرار دهد وهم از اینروست که یک شبهه کرونولوژی دو سه دهه ی اخیر برخی کشورها مثل ونزوئلا ی چاوز و مادوررو بدست می دهد. با داده های این کتاب می توان پنداشت که دیگر دوران حکومتهای مبتنی بر دیکتاتوری عریان سرهنگان، یاهر طبقه خاص سر آمده باشد و علاوه بر اینکه جوامع پیرامونی و جهانِ چندم، روی دموکراسی را در جسم وجان خود حس نکرده است،آنها که خود را والدین دموکراسی می دانند نیز ، آنرا در پای آزمندی و لئامت وعده های گمجِ خود قربانی کرده اند و همواره جهل و عدم شناخت وآگاهی و فقدان قصد واراده عمومی ، مظنونین اصلی قتل دموکراسی ها هستند. در مجموع کتابیست ساده و ایده بخش،خود مصداقِ من یار مهربانم….
#قاسم_بزرگزاده

پاسخی بگذارید