جشن آبانگان خجسته و گرامی.
واقعه‌نگاری در مطبوعات ما به فراموشی رفته است

واقعه‌نگاری در مطبوعات ما به فراموشی رفته است

هاتف‌خبر – یکی از اصلیترین و مهمترین وظیفه‌ی مطبوعات آزاد واقعه‌نگاری است که هم‌اکنون در مطبوعات ما به دست فراموشی سپرده شده است.
به گزارش «هاتف‌خبر» سیدحسین ضیابری سیدین مدیر مسوول هفته‌نامه‌ی «هاتف» در این نشریه نوشت: چندین سالی است که کمتر در رسانه‌های گروهی ما واقعه‌نگاری را مشاهده می‌کنیم و بیشتر دست‌اندرکاران مطبوعات به سمت تحلیل‌گرایی و تفسیرگرایی حرکت ‌می‌کنند.
واقعه‌نگاری؛ توصیفی واقعی از آنچه اکه اتفاق افتاده است را برای خواننده جذابتر می‌کند تا بداند چه رخدادهایی در جامعه‌ی او اتفاق اتفاده‌اند و سپس خود به تجزیه و تحلیل این رخدادها بپردازد اما همینک رسانه‌های گروهی ما به جای مخاطب به تحلیلگرایی روی آورده‌اند و کمتر دست به واقعه‌‌نگاری می‌زنند.
همگان به خوبی می‌دانند که تفسیر از یک واقعه باید پس از انتشار توصیف واقعه باشد یعنی توصیف واقعه بر تفسیر آن ارجحیت دارد.
وقتی رسانه‌های گروهی واقعه‌‌نگاری کنند یعنی به دیدگاه و نظر خواننده احترامی ویژه گذاشته و نظر خوانندگان برای آنها محترم از نظر خود دست‌اندرکاران رسانه‌ی گروهی است.

به نظر می‌رسد آنچه که هم‌اکنون درد مزمن رسانه‌های گروهی ما است و سبب شده تا خوانندگان رسانه‌های گروهی روز به روز تحلیل یابد و کاهش پیدا کند، دور شدن رسانه‌ها از واقعه‌نگاری باشد. بدون شک آنچه از قلم خبرنگار ثبت و ضبط می‌شود باید از نظر مخاطب به عنوان مطلبی بیطرف و بدون دیدگاه و یا اعمال نظر باشد و خواننده بتواند با آن ارتباطی عمیق پیدا کند.
بنا بر این باید دانست که تنها آن قسمت از ویژگیهای مطالبی که چاپ می‌شوند از نظر خوانندگان بیش از مطالب دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد که رخداد یا واقعه‌یی را با روشهای اصولی و فنی روزنامه‌نگاری برای ارزشیابی و نقد و نظر مخاطب انتقال دهد.
هر قدر واقعه‌نگاری وقایع روزانه در رسانه‌های ما بهتر و کاملتر باشد، گرایش افراد و گروه‌های گوناگون اجتماعی به رسانه‌های موجود هم بیشتر خواهد بود.
با درج خبرهای روابط عمومی، خبرهای کلیشه‌یی، تشریفاتی و سفارشی نمی‌توان نشریه‌یی را در دل مردم و توده‌های مختلف جامعه جا کرد. باید هر چه بیشتر رسانه‌های ما به سمت وقایع‌نگاری روزانه پیش بروند، مردم خود قدرت تجزیه و تحلیل این وقایع درج شده را به خوبی دارند.

پاسخی بگذارید