به مناسبت «روزقلم»؛ «قلم» قویترین سلاح، بی‌صداترین سلاح
خسرو آواز ایران جاودانه شد

خسرو آواز ایران جاودانه شد

هاتف خبر – مطلب رسیده

تا زمانی که چکاوک می خواند ،تا مادامی که مرغ سحر ناله سر می دهد تا وقتی که موسیقی طرفدار دارد تا موقعی که خنیا گری می نوازد وسازی کوک می شود استاد شجریان نخواهد مرد.
نام بلند خسرو آواز ایران با نام عزیز سرزمین مهر و دوستی ودیار حماسه سازان عشاق وطنمان گره خورده است.
درهرمکان ودرهر زمانی که آوازی خوش بگوش برسد ،نغمه ای خوانده شود بانگی بلند شود استاد شجریان در کنار ماست وما همراه وهم صدا با او نوای زندگی را زمزمه خواهیم کرد.
آوای خوش استاد شجریان ندای حافظ زمانه ما بود.صدای او تجلی بخش پیام شعر سعدی،پریشان حالی باباطاهر،عاشقی مولانا،دلبری شمس، مستی خیام وفریاد از جان برآمده بهار بود.
صدای استاد محمد رضا شجریان ،همچون صدای فرزانگان موسیقی ایران از قمرالملوک گرفته تا بنان در تاریخ این دیار ماندگار می ماند.
استاد شجریان مشعل دار فرهنگ وهنر وصدای او جز آثار گرانبهای میراث فرهنگی ایران زمین باقی خواهد ماند.
استاد محمد رضاشجریان فرزند خلف حضرت فردوسی بزرگ،حافظ،‌ سعدی، مولانا ،خیام ،باباطاهر و..‌. بوده ومی باشد.رازماندگاری وجاودانگی استاد شجریان مردمی بودن ودرکنارمردم بودن وصدای مردم بودن بود وزمانه چه ارمغان زیبای با او بخشید و او را محبوب وحاکم دلها نمود وچه خوش وقت بودیم ما که در زمان چنین انسانی فرزانه زندگی کرده ایم.

طاهرگوراب
۱۳۹۹/۷/۱۷
محمد عین الله زاده

پاسخی بگذارید